Гатненський ЗДО ”Умка”, Гатне
Київська область, Фастівський район

ЕТАПИ РОБОТИ НАД МУЗИЧНИМ РЕПЕРТУАРОМ: ЗМІСТ, ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ, МЕТА, ЗАВДАННЯ

Третій рік життя

Етапи роботи

Вид музичної діяльності: слухання музики

Вид музичної діяльності: музично-ритмічні рухи

 

Вид музичної діяльності: співи

Вид музичної діяльності: гра на музичних інструментах

І. Ознайомлення (1 заняття)

Вступна бесіда, первинне прослуховування. Учити дітей уважно слу­хати музику. Ознайомити з рухами до твору за потреби (за демонстрацією дорослого). Визначення дорослим характеру музики

Знайомство з таноч­ком, грою, вправою (музикою і рухами), які демонструє дорослий. Заохочувати до танцю, до виконання ритміч­них рухів.

Спонукати повторюва­ти рухи за дорослим

Вступна бесіда, ознайомлення з піснею (виконання дорослим), визначення дорослим її характеру, пояснення нових слів. Заохочувати дітей до співу

Ознайомлення з музичним інструментом, із прийомом гри на ньому.

Демонстрація гри на інстру­менті дорослим під музику. Заохочувати дітей до музи­кування

II. Розучування (2 і більше)

Учити дітей впізнавати музичний твір, розрізняти початок і кінець музики.

Розвивати емоційний відгук на музику, увагу. Учити сприймати музику, виконуючи відповідні рухи

Формувати вміння дітей виконувати рухи під музику за демон­страцією дорослого, наслідувати рухи до­рослого.

Учити виконувати не­складні танцювальні образні рухи з предметами

Учити дітей звуконаслідувати спів дорослого та підспівувати йому. Розвивати емоційний відгук на пісню. Учити виконувати рухи за текстом пісні, наслідуючи дорослого

Учити починати гру після музичного вступу за демон­страцією дорослого. Учити наслідувати гру дорослого і закінчувати гру разом із музикою

III. Закріплення

(2 і більше)

Розвивати інтерес до музики, музичну пам'ять. Виховувати бажання слухати музику

Виховувати бажання рухатися під музику. Виховувати задоволен­ня від спільної діяль­ності із дорослим

Учити впізнавати пісню, співати із задо­воленням, виконувати пісню із рухами. Розвивати співочий голос.

Виховувати інтерес до співу

Учити впізнавати музичний інструмент за його звучан­ням. Виховувати позитивні емоції. Виховувати інтерес до цього виду діяльності


Четвертий  рік життя

Етапи роботи

Вид музичної діяльності: слухання музики

Вид музичної діяльності: музично-ритмічні рухи

Вид музичної діяльності: співи

Вид музичної діяльності: гра на муз. інструментах

І. Ознайомлення

(1 заняття)

Вступна бесіда, первинне прослуховування. Учити дітей уважно слухати музику під початку до кінця. Розвивати емоційний відгук на музику.

Визначення дітьми характеру музики за допомогою дорос­лого

Знайомство з таночком, грою, вправою (музикою і рухами), які демонструє дорослий. Учити визначати характер танцю, рухів.

Розповісти і зацікавити дітей змістом гри, танцю, вправи, Активізувати дітей до виконан­ня музично-ритмічних рухів

Вступна бесіда, ознайомлення з піснею (виконання дорос­лим), визначення характеру за допомогою дорослого, пояс­нення нових слів. Заохочувати дітей до співу

Ознайомлення з музичним інструментом, з прийомом гри на ньому. Ознайомлення з музичним супроводом і виконання твору дорослим.

Зацікавити дітей грою на музичних інструментах

II. Розучування

(2 і більше)

Учити дітей розрізняти поча­ток і кінець музичного твору, згадувати його назву. Розвивати вміння вслухову­ватись в музику. Учити розуміти зміст музичного твору, правильно сприймати його характер. Поповнювати запас слів, що характеризують музику

Учити дітей ритмічно рухатись відповідно до характеру музи­ки, наслідувати рухи дорослого, виконувати різні рухи з предметами в парі, в колі, врозтіч. Учити запам'ятовувати по­слідовність рухів, відображати в рухах зміни в музиці (динаміка, темп, регістр), відмічати в рухах зміну частин. Розвивати танцювальні нави­чки, здібності, почуття ритму

Учити співати разом із до­рослим, не вигукуючи окремі склади і слова, співати при­родним голосом. Учити разом із дорослим почи­нати і закінчувати пісню. Спо­нукати вимовляти співучим голосом пісенні інтонації. Учити виконувати рухи за тек­стом пісні, наслідуючи дорос­лого і самостійно

Учити правильно тримати музичний інструмент, опанувати прийом гри на ньому. Учити грати ритмічно, спільно по­чинати та закінчувати гру. Розрізняти звучання контрастних за тембром музичних інструментів. Розвивати пізнавальну активність, музичний слух

III. Закріплення

(2 і більше)

Учити впізнавати та називати знайомий твір. Виховувати слухацьку куль­туру. Розвивати музичну пам'ять

Стимулювати брати участь у рухливому музикуванні. Розвивати вміння виконувати творчі завдання. Виховувати інтерес до музично - ритмічної діяльності

Учити дітей упізнавати піс­ню за мелодією, співати без супроводу, за підтримки голосу дорослим, співати хором та групами, дотримувати темп пісні. Розвивати вміння виразно співати.    Виховуватистійкий інтерес та любов до співу

Розвивати навички гри на музичних інструментах. Виховувати позитивні емоції.

 

 

 


П’ятий рік життя

Етапи роботи

Вид музичної діяльності: слухання музики

Вид музичної діяльності: музично-ритмічні рухи

Вид музичної діяльності: співи

Вид музичної діяльності: гра на муз. інструментах

І. Ознайомлення (1 заняття)

Вступна бесіда, первинне прослуховування. Учити дітей слухати і усві­домлювати емоційний зміст музики.

Визначення дітьми характеру музики і його змін за допомо­гою дорослого

Знайомство з танком, грою, впра­вою (музикою і рухами), які демон­струє дорослий.

Учити визначати характер музики і його змін у танцю, рухах. Визнача­ти частини танцю, змісту гри. Наслідувати рухи за дорослим. Прищеплювати бажання брати участь у музично-ритмічній діяльності

Вступна бесіда, ознайомлення з піснею (виконання дорослим), усвідомлення змісту пісні. Характеризування пісні за допомо­гою дорослого.

Учити визначати структуру пісні: вступ, закінчення, заспів, приспів

Ознайомлення і музичним інструментом, особливостями тембрового звучан­ня, з прийомом гри на ньому. Ознайомлення з музичним супроводом і виконання твору дорослим. Викликати бажання грати на дитячих му­зичних інструментах

II. Розучування (2 і більше)

Розвивати дітей вміння характеризувати музику самостійно, поповнювати їхній словнико­вий запас.

Учити розрізняти відтінки настрою музики, його зміни, усвідомлено сприймати форму музичного твору, його жанрову належність; помічати засоби музичної виразності

Розвивати рухливу пам'ять, форму­вати вміння виконувати різноманіт­ні танцювальні рухи під музику. Координувати свої рухи з партне­ром, рухатися без напруження рук і ніг.

Виразно передавати характерні осо­бливості різних образів. Розвивати вміння комбінувати невеликі тан­цювальні композиції. Учити орієн­туватись у танцювальному просторі, займати підготовчі позиції до танцю; у грі — дотримуватись правил. У хороводах та іграх вчити співвід­носити спів із рухами

Учити чути вступ, починати співа­ти вчасно із дорослим і самостійно. Розвивати вокально-хорові навич­ки: чисто інтонувати мелодію, правильно брати дихання, чітко проспівувати текст. Учити співати виразно, природнім голосом, виконувати динамічні відтінки. Розучувати рухи до співу

Розвивати навички гри на музичних інструментах.

Учити правильно відтворювати несклад­ні ритмічні малюнки, розвивати почуття метро-ритму.

Формувати вміння грати в ансамблі. Учити уважно стежити за музичним су­проводом, починати та закінчувати гру у потрібному музичному фрагменті

III. Закріплення

(2 і більше)

Розвивати творчу активність. Виховувати естетичні почуття, слухацьку культуру. Розвивати музичну пам'ять. Учити впізнавати твір за урив­ком

Учити виконувати рухи активно, у характері музики, удосконалювати танцювальні рухи. Учити виконувати нескладні творчі завдання.

Виховувати задоволення від спільної діяльності із однолітками. Виховувати танцювальну культуру, емоційне ставлення до танцю

Учити виконувати пісню у ха­рактері, впізнавати її за уривком, мелодією чи акомпанементом. Учити співати індивідуально, дуе­том, хором.

Виконувати нескладні творчі за­вдання, розвивати творчу активність, співочий голос, музичний слух. Виховувати любов до співу, особис­те ставлення до пісні, виконавську культуру

Розвивати навички гри на музичних інструментах.

Формувати загальну музичність, стійкий інтерес до цього виду діяльності

 

 

Шостий рік життя

Етапи роботи

Вид музичної діяльності: слухання музики

Вид музичної діяльності: музично-ритмічні рухи

Вид музичної діяльності: співи

Вид музичної діяльності: гра на муз. інструментах

І. Ознайомлення

(1 заняття)

Вступна бесіда, подання коротких відомостей про композитора, пер­винне прослуховування. Учити дітей слухати та усвідомлю­вати емоційний зміст музики. Визначення дітьми характеру музи­ки і його змін

Знайомство з танком, грою, впра­вою (музикою і рухами), які де­монструють дорослий або дитина. Початкове розучування рухів. Учити усвідомлювати характер музики, його відтінки і зміни у танцю, рухах.

Прищеплювати бажання займати­ся музично-ритмічною діяльністю

Вступна бесіда, ознайомлення з піснею (виконання дорослим, можливо із підготовленою заздале­гідь дитиною-солістом, або у аудіо запису).

Учити усвідомлювати зміст пісні, характеризувати її. Учити визнача­ти структуру пісні: вступ, закінчен­ня, заспів, приспів. Учити дітей відповідати на запи­тання за змістом пісні

Ознайомлення і музичним інструментом, із прийомом звукоутворення та гри на ньому. Ознайомлення з музичним супроводом і виконання твору дорослим, можливо за участі за­здалегідь підготовленої дитини. Учити визначати характер, форму твору

II. Розучування

(2 і більше)

Учити дітей розрізняти настрій музики, його зміни, емоційні відтін­ки. (Діти знаходять риси спільного і відмінного в характері частин, фраз, окремих інтонацій твору.) Учити розрізняти й називати жанрову приналежність музичного твору (марш, танок, пісня), його структуру (дві чи три частини та ///.); визначати засоби музичної вираз­ності: темп, регістри, динаміка. Розвивати вміння порівнювати знайомі твори контрастного або схожого характеру

Учити виразно передавати елемен­ти музично-ігрового образу, само­стійно реагувати на зміну частин, фраз.

Формувати вміння відображати особливості музичної мови в русі. Учити перебудовуватись у фігури танцю, орієнтуватись у структурі танцю.

Удосконалювати танцювальні вміння і навички. Розвивати творчу ініціативу та самостійність.

Учити дітей рухатись вільно, легко, чітко, без напруження

Учити інтонаційно правильно спі­вати пісні з музичним супроводом і без нього, злагоджено співати по­одинці, по двоє, троє та групою ді­тей; співати пісні із заспівувачами. Передавати голосом характер му­зики (динаміку, темп). Відрізняти на слух інтонаційно чистий та не чистий спів інших. Удосконалювати вокально-хорові навички, розвивати правильне звукоутворення

Учити грати в характері музики. Розвивати музично-виконавські здібності. Розвивати навички та уміння гри на музичних інструментах. Учити правильно відтворювати мелодію та ритм музики, розвивати вміння грати в ансамблі. Звертати увагу на характерне виконання музичної п’єси. Опанувати навички елементар­ної імпровізації

III. Закріплення

(2 і більше)

Розвивати творчу активність. Учити виконувати завдання твор­чого спрямування. Виховувати у дітей емоційне сприймання мистецтва. Розвивати естетичний смак

Учити самостійно виконувати танок, вправу, гру. Розвивати танцювальну творчість. Акцентувати увагу на образному виконанні танцю. Виховувати задоволення від спільної діяльності із однолітками. Виховувати танцювальну культуру

Учити виконувати пісню без допо­моги дорослого, вчасно виконува­ти рухи за текстом пісні. Передавати засобами виразності у співі відтінки настрою, та своє особисте ставлення до пісні. Учити упізнавати пісню за мелоді­єю, уривком, ритмом, акомпане­ментом.

Розвивати пісенну творчість. Виховувати естетичний смак, виконавську культуру

Удосконалювати навички гри на музичних інструментах. Виховувати радість від спільної музичної виконавської діяльності. Виховувати музичний смак

 

 

Логін: *

Пароль: *